Kerkdienst live meeluisteren

Geschiedenis

vanaf de Vrijmaking...

De gehoorzaamheid aan Christus met betrekking tot Zijn kerkvergaderend werk brengt vaak verlies van kerkelijke goederen met zich mee. De kerkgeschiedenisboeken vertellen het ons. Ook de broeders en zusters te Bolnes en Slikkerveer die zich in 1944 vrijmaakten, is dit overkomen. Zij, bij wie de daad van de vrijmaking echt een geloofsdaad was, hebben dit verlies niet als 'iets vreemds' ervaren. Het bracht echter wel moeite mee voor het vlees. Iets van die moeite komt naar voren in de beschrijving van de omstandigheden waaronder 's zondags moest worden vergaderd en ook in de opsomming van de verschillende vergaderplaatsen die gezocht moesten worden.

Wat die omstandigheden betreft moet bedacht worden dat de vrijmaking plaats vond in de oorlogswinter 1944/1945, dat wil zeggen: honger, kou en ellende. De eerste kerkdienst werd gehouden in de huiskamer van de woning van Br. C. van Rij F.P. zn. aan de Ringdijk te Bolnes. Enkele kerkdiensten zijn gehouden in een lokaal van de Nutsschool te Slikkerveer, tegenover het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk (synodaal). Tijdens de kerstdagen in 1944 is er een keer vergaderd in een houten noodlokaal achter op het plein van de Christelijke School aan het Churchillplein te Slikkerveer. De kachel die door ons zelf moest worden aangemaakt, veroorzaakte vaak zo'n rookontwikkeling dat de ogen van de kerkgangers pijn gingen doen!

In de loop van 1945 werd het van lieverlede zo, dat er twee vergaderplaatsen waren, nl. de bovenzaal van de Christelijke School aan het Churchillplein en het gebouw 'Volksbelang' aan de Benedenrijweg te Bolnes in de omgeving van het kerkgebouw van de Hervormde kerk.

Potloodtekening door br. P. Hooijmeijer

De bovenzaal van de school aan het Churchillplein was een goede vergadergelegenheid. De verwarming in de wintermaanden gaf echter problemen in verband met kolenschaarste. In een later stadium werd de verwarming tijdens de weekwisseling op een 'laag pitje' gezet. De bovenzaal afzonderlijk op temperatuur brengen was niet mogelijk.

'Volksbelang' was een houten gebouw dat 1896 was gebouwd t.b.v. de weinige roomse inwoners van Bolnes en Slikkerveer. In een later stadium ging het in andere handen over en werden er diensten gehouden door de afdeling Ridderkerk van de Nederlandse Protestantenbond.
Er zijn in dit gebouw door ons kerkdiensten gehouden (een per zondag) tot begin 1953, toen het door de Dienst Bouw- en Woningtoezicht werd afgekeurd. Het gebouw bood ons voldoende ruimte om te vergaderen, zij het onder barre omstandigheden wat de temperatuur in de koude maanden betreft. De warmte die soms nog met een beetje kolen geproduceerd kon worden was weer snel verdwenen door de spleten in de houten wanden.

Potloodtekening door br. P. Hooijmeijer

Toen 'Volksbelang' niet meer ter beschikking was, kon in de Christelijke School aan de Benedenrijweg te Bolnes ter hoogte van de fabriek van de firma Van Dam een lokaal worden gehuurd. hiervan hebben we ongeveer twee jaar gebruik gemaakt.

Potloodtekening door br. P. Hooijmeijer

Door de firma Van Dam te Bolnes werd ons toen namelijk de personeelskantine aangeboden voor het houden van kerkdiensten en andere aktiviteiten. Ook in deze kantine, een laag gebouw, speelde de temperatuur ons danig parten: 's zomers benauwd en 's winters koud. Het ligt voor de hand dat de behoefte aan een eigen gebouw steeds sterker werd gevoeld.

Potloodtekening door br. P. Hooijmeijer

Een reeks van besluiten, handelingen en aktiviteiten is vooraf gegaan aan het tijdstip waarop een eigen kerkgebouw in gebruik kon worden genomen:

 • December 1957 benoemde de kerkenraad een bouwcommissie en kwam er vaart in het streven naar en werken aan het verkrijgen van een eigen gebouw.
 • Januari 1958 was er een bouwfonds van ca. fl. 11.500,--.
 • Op 21 juni 1959 werd de heer C. Kliphuis te Amsterdam door de kerkenraad aangewezen als architect voor ons kerk gebouw.
 • Op 16 januari 1961 passeerde de akte van transport van een bouwterrein.
 • Medio juni 1961 diende de inmiddels aangezochte aannemer -de firma gebr. A. en C.P. Bakker te Hardinxveld-Giessendam- zijn aanneemsom in, namelijk fl. 96.500,--.
 • Tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 augustus 1961 werd de bouwcommissie gemachtigd om met de bouw te starten.
 • Op 1 november 1961 besloot de kerkenraad om alle zusterkerken aan te schrijven met het verzoek om een gift of een collecte t.b.v. onze kerkbouw: in totaal werd fl. 6.500,-- ontvangen van 171 kerken.
 • Medio januari 1962 was het bedrag van het bouwfonds inmiddels gestegen tot ca. fl. 50.000,--.
 • In februari 1962 werd de eerste paal geslagen.
 • Op 30 juni 1962 werd de eerste steen gelegd door het oudste gemeentelid, broeder J.C. van Rietschoten, waarbij het woord werd gevoerd door ds. J. Meilof.
 • Op 8 mei 1963 kon het kerkgebouw officieel in gebruik worden genomen: daarbij werd blijdschap en grote dankbaarheid geuit jegens de Here voor dit geschenk aan Zijn kerk te Bolnes-Slikkerveer.

Met dankbaarheid moet vermeld worden dat veel werkzaamheden door de gemeenteleden zelf zijn uitgevoerd. Daarmee kon een bedrag van fl. 20.000,-- worden bespaard. De totale stichtingskosten kwamen op fl. 152.600,--. Ook door allerlei akties van ouderen en jongeren is veel geld bij elkaar gebracht waarmee o.a. verschillende onderdelen voor de aankleding van het interieur konden worden aangeschaft.

Voor de begeleiding van de gemeentezang is de eerste jaren gebruik gemaakt van een pedaal-harmonium. Dankzij de aktiviteiten van de orgelcommissie, die op 3 december 1962 door de kerkenraad werd benoemd, kon op 14 december 1965 een Unit-kerkorgel in gebruik worden genomen. Ook dit instrument is betaald met de opbrengst van de eerdergenoemde akties.

teksten uit: "van reformatie tot reformatie - momenten uit de geschiedenis van de kerk in Ridderkerk"
Uitgave van de Gereformeerd Kerk (Vrijgemaakt) van Ridderkerk,
ter gelegenheid van de 40-jarige herdenking van de vrijmaking in 1944.

Potloodtekening door br. P. Hooijmeijer