Kerst

Met Kerst viert de kerk de komst van Gods Zoon in deze donkere wereld.
Jezus legt de heerlijkheid af die Hij bij de Vader in de hemel had en wordt geboren in een eenvoudige stal.
Hij kwam onder ons, heel gewoon. Hij zocht ons op in onze zonde en schuld.
Hij heeft ons liefgehad en heeft zelfs Zijn leven voor ons gegeven.
Zijn naam is Immanuël: God met ons.
Door Zijn komst hebben wij weer toegang tot de Vader.
En als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?


Matteüs 1:23
De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

 

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen, de dag dat Jezus gekruisigd werd.
Wij belijden Jezus als de Zoon van God. Hij is heilig en heeft nooit zonde gehad of gedaan.
Luther heeft eens gezegd: op Goede Vrijdag zien we de grote ruil:
Jezus wordt tot zonde gemaakt en sterft in onze plaats aan een kruis en wij? - wij komen vrij.
Jezus draagt de toorn van God en betaalt onze schuld.
Een groot profeet, Jesaja, trad 700 jaar voor Christus op; hij profeteerde over de Messias.
Lees eens Jesaja 53, lees het in stilte en kom onder de indruk van Gods liefde voor zondaren.

Jesaja 53:10-11
Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door Zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat Hij moest doorstaan, zag Hij het licht en werd met kennis verzadigd.

 

Pasen

Met Pasen viert de kerk de geweldige triomf van Jezus Christus op de dood.
Hij stond op uit het graf omdat Hij de dood had overwonnen.
Wij volgen geen martelaar, maar een Levende Heer die dood geweest is, maar zie: Hij leeft!
Jezus is de vorst van Pasen, geprezen zij Zijn Naam.

Fillipenzen 2:8
Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer',  tot eer van God, de Vader.

 

Hemelvaart

Jezus is na Zijn leven hier op aarde naar de hemel (terug)gegaan, en de Vader heeft Zijn offer aanvaard.
Intussen roept de Bijbel ons op om vast te houden aan het geloof in onze Heer Jezus Christus.
Hij is naar de Vader gegaan om voor Zijn kinderen een plaats gereed te maken.

Hebreeën 4:14
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.

 

Pinksteren

Pinksteren is het uitbundige feest van de Heilige Geest.
De Here Jezus laat ons na Zijn hemelvaart niet alléén achter maar schenkt ons Zijn Geest.
De Heilige Geest komt in je wonen wanneer je Jezus aanvaardt als Redder en Heer van je leven.
De Heilige Geest richt ons helemaal op de Here Jezus zodat we steeds meer op Hem gaan lijken.
De apostel Paulus zegt dat God ons van te voren heeft uitgekozen om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon.
Dat is het doel van ons leven: steeds meer gaan lijken op onze Heer Jezus Christus.
En de Heilige Geest zorgt er voor dat dat in ons leven gebeurt. Hij verandert ons van binnenuit.

Handelingen 2:1-4
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

 

Wederkomst

Eén heilsfeit staat nog uit: Jezus' wederkomst op aarde.
Die belofte staat al zo'n 2000 jaar uit, reden waarom sommige gaan twijfelen.
Ze vinden God maar traag met het nakomen van zijn belofte; anderen zeggen God vaarwel.
De waarheid is dat God geduld heeft, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Jezus is opgestaan en Hij komt terug op de wolken, zoals zijn discipelen Hem hebben zien heengaan.

2 Petrus 1:16
Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels - integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.